عنوان ژورنال

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-4612
ناشر:
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود