عنوان ژورنال

تحقیقات فرهنگی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-1847
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود