عنوان ژورنال

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

ناشر: دانشگاه خوارزمی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-7736

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود