عنوان ژورنال

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6454
ناشر: دانشگاه خوارزمی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود