عنوان ژورنال

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-7892
ناشر: دانشگاه خوارزمی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود