عنوان ژورنال

تعامل انسان و اطلاعات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-7418
ناشر: دانشگاه خوارزمی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود