عنوان ژورنال

توسعه آبزی پروری
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-3545
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

شمارگان این ژورنال

دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6