عنوان ژورنال

توسعه آبزی پروری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-3545
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود