عنوان ژورنال

جامعه پژوهی فرهنگی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-0468
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود