عنوان ژورنال

جامعه شناسی تاریخی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-1941
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود