عنوان ژورنال

جامعه شناسی هنر و ادبیات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1010-2809
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود