عنوان ژورنال

جغرافیا و برنامه ریزی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-8078
ناشر: دانشگاه تبریز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود