عنوان ژورنال

جغرافیا و برنامه ریزی

ناشر: دانشگاه تبریز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-8078

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود