عنوان ژورنال

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5362
ناشر: دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود