عنوان ژورنال

جغرافیا و توسعه

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-0735
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود