عنوان ژورنال

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6462
ناشر:

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-09-10

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود