عنوان ژورنال

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

ناشر:
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-6462

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود