عنوان ژورنال

جغرافیایی سرزمین
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :1735-2525
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی

شمارگان این ژورنال

دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12