عنوان ژورنال

حسابداری ارزشی و رفتاری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-7166
ناشر:

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-01

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود