عنوان ژورنال

حسابداری مدیریت
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2228-5938
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
آخرین شماره> 46 تاریخ انتشار 2020-09-22

دوره

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8