عنوان ژورنال

دانش بیماری شناسی گیاهی
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2251-9270
  • ناشر :دانشگاه یاسوج
آخرین شماره> 1 تاریخ انتشار 2023-03

دوره

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1