عنوان ژورنال

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-5785
  • ناشر :انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
آخرین شماره> 35 تاریخ انتشار 2020-11-21

دوره

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1