عنوان ژورنال

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-5785
ناشر: انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود