عنوان ژورنال

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

ناشر: انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-5785

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود