عنوان ژورنال

دانش حسابرسی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1681-9691
ناشر: دیوان محاسبات کشور

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود