عنوان ژورنال

دانش حسابرسی

ناشر: دیوان محاسبات کشور
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1681-9691

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود