عنوان ژورنال

دانش کشاورزی و تولید پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2476-4310

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود