عنوان ژورنال

دانش کشاورزی و تولید پایدار

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-4310
ناشر: دانشگاه تبریز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-07-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود