عنوان ژورنال

دراسات الادب المعاصر

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-5941
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 9

شماره 36 2018-02-01

شماره 35 2018-01-01

شماره 34 2017-12-01

شماره 33 2017-10-01

شماره 36 2018-02-01

شماره 35 2018-01-01

شماره 34 2017-12-01

شماره 33 2017-10-01

دوره 8

شماره 32 2017-02-28

شماره 31 2016-12-31

شماره 30 2016-12-01

شماره 29 2016-04-01

شماره 32 2017-02-28

شماره 31 2016-12-31

شماره 30 2016-12-01

شماره 29 2016-04-01

دوره 7

شماره 28 2015-02-01

شماره 26 2015-01-01

شماره 27 2015-02-01

شماره 25 2015-04-01

شماره 28 2015-02-01

شماره 26 2015-01-01

شماره 27 2015-02-01

شماره 25 2015-04-01

دوره 6

شماره 24 2014-02-01

شماره 23 2014-09-01

شماره 22 2014-09-01

شماره 21 2014-03-01

شماره 24 2014-02-01

شماره 23 2014-09-01

شماره 22 2014-09-01

شماره 21 2014-03-01

دوره 5

شماره 20 2013-02-01

شماره 19 2013-12-01

شماره 18 2013-12-01

شماره 17 2013-04-01

شماره 20 2013-02-01

شماره 19 2013-12-01

شماره 18 2013-12-01

شماره 17 2013-04-01

دوره 4

شماره 16 2012-02-01

شماره 15 2012-09-01

شماره 14 2012-12-01

شماره 13 2012-04-01

شماره 16 2012-02-01

شماره 15 2012-09-01

شماره 14 2012-12-01

شماره 13 2012-04-01

دوره 3

شماره 11 2011-02-01

شماره 10 2011-12-01

شماره 12 2011-12-01

شماره 9 2011-04-01

شماره 11 2011-02-01

شماره 10 2011-12-01

شماره 12 2011-12-01

شماره 9 2011-04-01

دوره 2

شماره 8 2010-02-01

شماره 7 2010-09-01

شماره 6 2010-12-01

شماره 5 2010-04-01

شماره 8 2010-02-01

شماره 7 2010-09-01

شماره 6 2010-12-01

شماره 5 2010-04-01

دوره 1

شماره 4 2009-07-01

شماره 3 2009-02-01

شماره 2 2009-05-01

شماره 1 2009-02-01

شماره 4 2009-07-01

شماره 3 2009-02-01

شماره 2 2009-05-01

شماره 1 2009-02-01

دوره 10

شماره 39 2018-12-01

شماره 37 2018-04-01

شماره 39 2018-12-01

شماره 37 2018-04-01

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود