عنوان ژورنال

دریا فنون
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-6853
  • ناشر :دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

شمارگان این ژورنال

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1