عنوان ژورنال

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2423-7132
ناشر:

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود