عنوان ژورنال

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت بهداشت issn: 1735-4315
ناشر: موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 24

شماره 2 2018-05

شماره 1 2018-04

شماره 4 2019-02

شماره 3 2018-11

دوره 23

شماره 4 2018-02

شماره 3 2017-12

شماره 2 2017-08

شماره 1 2017-05

دوره 22

شماره 4 2017-02

شماره 3 2016-11

شماره 2 2016-08

شماره 1 2016-05

دوره 21

شماره 4 2016-02

شماره 3 2015-11

شماره 2 2015-08

شماره 1 2015-05

دوره 20

شماره 4 2015-02

شماره 3 2014-11

شماره 2 2014-08

شماره 1 2014-05

دوره 19

شماره 4 2014-02

شماره 3 2014-01

شماره 2 2013-08

شماره 1 2013-05

دوره 18

شماره 4 2013-02

شماره 3 2012-11

شماره 2 2012-08

شماره 1 2012-07

دوره 17

شماره 4 2012-01

شماره 3 2011-11

شماره 2 2011-08

شماره 1 2011-05

دوره 16

شماره 4 2011-02

شماره 3 2010-11

شماره 2 2010-08

شماره 1 2010-04

دوره 15

شماره 4 2010-02

شماره 3 2009-12

شماره 2 2009-07

شماره 1 2009-05

دوره 14

شماره 4 2009-02

شماره 3 2008-11

شماره 2 2008-08

شماره 1 2008-05

دوره 13

شماره 4 2008-02

شماره 3 2007-11

شماره 2 2007-08

شماره 1 2007-05

دوره 12

شماره 4 2007-02

شماره 3 2006-10

شماره 2 2006-08

شماره 1 2006-05

دوره 11

شماره 4 2006-02

شماره 3 2005-11

شماره 2 2005-08

شماره 1 2005-05

دوره 10

شماره 3 2005-02

شماره 1 2004-08

دوره 9

شماره 4 2004-05

شماره 3 2004-03

شماره 2 2003-11

شماره 1 2003-07

دوره 8

شماره 4 2003-05

شماره 3 2003-02

شماره 2 2002-11

شماره 1 2002-07

دوره 7

شماره 4 2002-05

شماره 3 2002-02

شماره 1 2001-09

دوره 6

شماره 4 2001-05

شماره 2 2000-12

شماره 1 2000-08

دوره 5

شماره 4 2000-05

شماره 3 2000-02

شماره 1 1999-09

دوره 4

شماره 4 1999-05

شماره 3 1999-02

شماره 2 1998-11

شماره 1 1998-08

دوره 3

شماره 4 1998-05

شماره 3 1998-02

شماره 1 1997-09

دوره 2

شماره 4 1996-05

شماره 3 1996-02

شماره 1 1995-09

دوره 1

شماره 4 1995-05

شماره 2 1994-12

شماره 1 1994-08

دوره 25

شماره 1 2019-05

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود