عنوان ژورنال

روانشناسی تحولی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-305X
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 14

شماره 55 2018-05-22

شماره 54 2018-02-20

شماره 53 2017-11-22

شماره 56 2018-06-22

دوره 13

شماره 52 2017-08-23

شماره 51 2017-05-22

شماره 50 2017-02-19

شماره 49 2016-11-21

دوره 12

شماره 48 2016-08-22

شماره 47 2016-04-20

شماره 46 2015-12-22

شماره 45 2015-10-23

دوره 11

شماره 44 2015-07-23

شماره 43 2015-03-21

شماره 42 2014-12-22

شماره 41 2014-09-23

دوره 10

شماره 40 2014-06-22

شماره 39 2014-03-21

شماره 38 2013-12-22

شماره 37 2013-09-23

دوره 9

شماره 36 2013-09-23

شماره 35 2013-05-22

شماره 34 2012-12-21

شماره 33 2012-09-22

دوره 8

شماره 32 2012-08-22

شماره 31 2012-05-21

شماره 30 2012-02-20

شماره 29 2011-11-22

دوره 7

شماره 28 2011-08-23

شماره 27 2011-05-22

شماره 26 2010-12-22

شماره 25 2010-09-23

دوره 6

شماره 24 2010-08-23

شماره 23 2010-05-22

شماره 22 2009-12-22

شماره 21 2009-09-23

دوره 5

شماره 20 2009-08-23

شماره 19 2009-03-21

شماره 18 2009-02-19

شماره 17 2008-09-22

دوره 4

شماره 16 2008-08-22

شماره 15 2008-05-21

شماره 14 2007-12-22

شماره 13 2007-09-23

دوره 3

شماره 12 2007-08-23

شماره 11 2007-05-22

شماره 10 2007-02-20

شماره 9 2006-11-22

دوره 2

شماره 8 2006-08-23

شماره 7 2006-05-22

شماره 6 2006-02-20

شماره 5 2005-11-22

دوره 1

شماره 4 2005-08-23

شماره 3 2005-05-22

شماره 2 2005-02-19

شماره 1 2004-11-21

دوره 15

شماره 57 2018-11-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود