عنوان ژورنال

روشu200cهای هوشمند در صنعت برق
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2322-3871
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

شمارگان این ژورنال

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1