عنوان ژورنال

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-3293
ناشر: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود