عنوان ژورنال

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-3293
  • ناشر :انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

دوره

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1