عنوان ژورنال

زبان و زبانu200cشناسی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-3847
  • ناشر :انجمن زبان شناسی ایران
آخرین شماره> 29 تاریخ انتشار 2019-05-22

شمارگان این ژورنال

دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1