عنوان ژورنال

ژئوفیزیک ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-0336
ناشر: انجمن ژئوفیزیک ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود