عنوان ژورنال

ژئومکانیک نفت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-4651
ناشر:

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود