عنوان ژورنال

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-3146
ناشر: دانشگاه صنعتی سهند
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود