عنوان ژورنال

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6063
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود