عنوان ژورنال

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2228-6063
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دوره

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4