عنوان ژورنال

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-6063

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود