عنوان ژورنال

سیاستگذاری عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2538-5577
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-08-22

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1