عنوان ژورنال

شیمی کاربردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-9457
ناشر: دانشگاه سمنان

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 13

شماره 47 2018-06-22

شماره 46 2018-03-21

شماره 48 2018-09-23

شماره 49 2018-12-22

دوره 12

شماره 45 2017-12-30

شماره 44 2017-09-23

شماره 43 2017-06-22

شماره 42 2017-03-21

دوره 1395

شماره ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395 2017-01-20

دوره 11

شماره 41 2016-12-21

شماره 40 2016-09-22

شماره 39 2016-06-21

شماره 38 2016-03-20

دوره 10

شماره 37 2016-02-20

شماره 36 2015-09-23

شماره 35 2015-06-22

شماره 34 2015-03-21

دوره 9

شماره 33 2015-02-20

شماره 32 2015-01-21

شماره 31 2014-06-22

شماره 30 2014-03-21

دوره 8

شماره 29 2013-12-22

شماره 28 2013-11-22

شماره 27 2013-06-22

شماره 26 2013-03-21

دوره 7

شماره 25 2013-02-19

شماره 24 2012-09-22

شماره 23 2012-08-22

شماره 22 2012-05-21

دوره 1396

شماره ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396 2018-12-22

دوره 6

شماره 21 2011-12-22

شماره 20 2011-09-23

شماره 19 2011-06-22

شماره 18 2011-03-21

دوره 5

شماره 16 2010-09-23

شماره 15 2010-06-22

شماره 14 2010-03-21

دوره 4

شماره 13 2009-11-22

شماره 12 2009-08-23

شماره 10 2009-05-22

دوره 3

شماره 9 2009-02-19

شماره 8 2008-11-21

شماره 6 2008-08-22

دوره 2

شماره 2 2007-08-23

دوره 1

شماره 1 2006-12-22

دوره 14

شماره 50 2019-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود