عنوان ژورنال

علوم مدیریت ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: انجمن علوم مدیریت ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود