عنوان ژورنال

علوم و فناوری دریا

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1735-5346
ناشر: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود