عنوان ژورنال

علوم و فنون شیلات
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-5513
  • ناشر :دانشگاه تربیت مدرس
آخرین شماره> تاریخ انتشار

شمارگان این ژورنال