عنوان ژورنال

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

ناشر: دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی-پژوهشی issn: 2383-0328

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود