عنوان ژورنال

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2383-0328
ناشر: دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود