عنوان ژورنال

فصلنامه تحقیقات روانشناختی
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2383-0328
  • ناشر :دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آخرین شماره> 25 تاریخ انتشار 2015-07-23

دوره

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 1