عنوان ژورنال

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2345-5195
  • ناشر :دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شمارگان این ژورنال

دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10