عنوان ژورنال

فصلنامه جغـرافیا

ناشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی-پژوهشی issn: 2322-5912

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود