عنوان ژورنال

فصلنامه جغـرافیا

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2322-5912
ناشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود