عنوان ژورنال

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1023-5922
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

شمارگان این ژورنال

دوره 31
دوره 30
دوره 29
دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14