عنوان ژورنال

فناوری های نوین غذایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-4787
ناشر: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود