عنوان ژورنال

مبانی فقهی حقوق اسلامی
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2251-6272
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

شمارگان این ژورنال