عنوان ژورنال

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1561-4107
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بابل

شمارگان این ژورنال

دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1
دوره 23