عنوان ژورنال

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :2008-8701
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-10

شمارگان این ژورنال

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1