عنوان ژورنال

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :2008-4048
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شمارگان این ژورنال

دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 10
دوره 9
دوره 2
دوره 1
دوره 28
دوره 29