عنوان ژورنال

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1735-9260
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شمارگان این ژورنال

دوره 31
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9