عنوان ژورنال

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1735-3165
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شمارگان این ژورنال

دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1