عنوان ژورنال

مجله علوم آماری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-8183
ناشر: انجمن آمار ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار -

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود