عنوان ژورنال

مجله علوم آماری

ناشر: انجمن آمار ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1735-8183

آخرین شماره

تاریخ انتشار -

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود