عنوان ژورنال

مجله علوم آماری
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1735-8183
  • ناشر :انجمن آمار ایران
آخرین شماره> تاریخ انتشار -

دوره

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1